November 10 "Transcarpathian premieres :the top, you're our world," the 20th anniversary of the Transcarpathian National Union of Composers of Ukraine and the 100th anniversary of The Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music

November 10

"Transcarpathian premieres :the top, you're our world," the 20th anniversary of the Transcarpathian National Union of Composers of Ukraine and the 100th anniversary of The Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music 

Start at 6 p.m.

. I. Marton. «Ave Maria».

2. V. Volontir. «Otche nash».

3. V. Volontir. «Golubka».

4. V. Volontir. «Kolomiyki».

5. V. Volontir. «Cherez pole shirokoE».

6. V. Volontir. «Bogoroditse dIvo, raduysya».

7. V. Gayduk. «Ne karay mene, Gospodi. Ps. 6».

8. V. Gayduk. «Gospodi, Pochuy zhe mIy golos! Ps. 58».

9. V. Gayduk. «Poema «Rus».

10 V. Yantso. «Strazhdalna mati».

11. V. Telichko. «Poema».

12. V. Telichko. «Ubili LepiYika».

13. V. Telichko. «Pam’yatI BIlasha».

14. I. Marton. «Oy, kapusta».

15. D. Zador. «Verhovino, svItku ti nash».