September 29 Kyiv Music Fest - 2013

September 29

Start at 1 p.m.

St.Michael's Golden-Domed Cathedral

«Lord,hear my voice»

1. O.Pohilo – «Molitva na son gryaduschiy»

2. M.Datsko, V.-B.Mendrunya – «KvItna nedIlya»

3. V.Pavenskiy – «Edinorodniy Sinu»

4. T.Hmelnitska – «Psalom DavidIv 141»

5. O.KomlIkova – «Viydi Bozhe»

6. V.Gayduk – «Gospodi,pochuy zhe mIy golos» ps.58,ps.130

7. EvgenIya Marchuk, O.Bezgodov – «Matronin monastir»

8. Olena Chista – «Zastupnitse userdnaya»

9. Yu.Korzhenko – «Mnogaya Leta»

10.M.Shuh – «Heruvimska»

11.B.FIlts –«Ya blagoslovlyatimu»